خرید بازی ضدعفونی مدارس تبریز برای مقابله با ویروس کرونا