خرید بازی حاج منصور ارضی با کدام لیست پای صندوق رای رفت؟