خرید بازی تبلیغات انتخابات در شهرکرد، تبریز، اصفهان و گرگان