خرید بازی گشتی در مسجد«قیزیللی»تبریز در سالروز ۲۹ بهمن