پست اینستاگرامی فرزند آیت الله طالقانی در حمایت ازوزیر ارتباطات - اقطاع زمین

پست اینستاگرامی فرزند آیت الله طالقانی در حمایت ازوزیر ارتباطات

در یکی دو روز گذشته عناصر دلواپس، دکل مخابراتی طالقان را به ویلای پدرهمسر وزیر ارتباطات در منطقه منتسب کردند، حال انکه نامبرده سالهاست در طالقان زندگی می کند.

سیدمهدی طالقانی در اینستاگرام خود نوشته است:

1717

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار