افزایش ذخیره نفت ایران در ساحل و بر روی آب - اقطاع زمین

افزایش ذخیره نفت ایران در ساحل و بر روی آب

رویترز طی گزارشی مدعی شد که ذخایر نفتی ایران بر روی خشکی و بر روی آب افزایش یافته است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار